Inloggen

Redactie- en Partnerstatuut


Doelstelling

De website FTO.nu is een hulpmiddel voor (huis)artsen en apothekers bij het voorbereiden van farmacotherapeutisch overleg. De website bevat FTO-materiaal van diverse bronnen voor een aanzienlijk aantal indicatiegebieden, en helpt FTO-voorbereiders snel en efficiënt bronmateriaal van hoge kwaliteit te vinden.

Doelstelling van FTO.nu is de (huis)arts en apotheker te ondersteunen bij het zo efficiënt en effectief mogelijk voorbereiden en organiseren van farmacotherapeutisch overleg. Een van de primaire doelen is het online ontsluiten van actuele medische en farmaceutische kwaliteitsbronnen. Daarnaast bevat FTO.nu per indicatiegebied een of enkele door de redactie vervaardigde hulpmiddelen zoals PowerPoint templates en medicatieoverzichten. Deze hulpmiddelen kunnen in zijn geheel of gedeeltelijk gebruikt worden door voorbereidende (huis)artsen en apothekers en dragen bij aan het snel en efficient totstandkomen van een kwalitatief hoogwaardige FTO-presentatie.

FTO.nu wil een onafhankelijk informatieplatform zijn voor (huis)artsen en apothekers door (huis)artsen en apothekers, en is er op gericht een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het kennisniveau van medische professionals in de eerstelijnszorg en de kwaliteit van de farmacotherapeutische zorg in het bijzonder.


Inhoud

De informatieservice FTO.nu bevat (verwijzingen naar) uiteenlopende soorten FTO-materialen ter voorbereiding van het farmacotherapeutisch overleg. Van achtergrondinformatie, casuïstiek, richtlijnen, medicatieschema’s, flowcharts en literatuuroverzichten, tot bijwerkingen en voorschrijfcijfers.

FTO.nu biedt toegang tot informatiebronnen van meer dan 100 medisch/farmaceutische instanties en beroepsverenigingen, de farmaceutische industrie en FTO-materiaal gemaakt door beroepsbeoefenaren.

Daarnaast biedt FTO.nu eigen PowerPoint templates die ontwikkeld zijn door de redactie. De inhoud van deze PowerPoints bestaat uit kliniek, medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling, medicatieoverzichten en voorschrijfcijfers.


Uitgever en redactie

FTO.nu is een uitgave van Multi Medical Services te Amstelveen, een onafhankelijke online medische uitgeverij actief als toonaangevende online informatieverstrekker voor medische beroepsgroepen sinds 2002.

De hoofdredactie van FTO.nu wordt gevormd door Carrie Brodie-Meijer, geschoold als apotheker en basisarts. Carrie Brodie-Meijer heeft meer dan 35 jaar praktijkervaring. Ze heeft onder andere gewerkt voor de Formulariumcommissie en Lareb Amsterdam, en was actief als FTO-coördinator en docent FPZ-registratiecursussen. Carrie is momenteel tevens nascholingsdocent apothekers en apothekers-assistenten en lid van Commissie van Deskundigen van de KNMP.


Praktijkadviesraad

De redactie van FTO.nu wordt ondersteund door een praktijkadviesraad bestaande uit een aantal onafhankelijke, gekwalificeerde en praktiserende huisartsen en apothekers. De praktijkadviesraad komt een aantal malen per jaar bijeen om de redactionele koers van FTO.nu te bespreken, en toe te zien op de kwaliteit en onafhankelijkheid van de redactievoering van FTO.nu. Daarnaast geven leden van de adviesraad regelmatig gevraagd en ongevraagd advies over inhoud, vorm en functionaliteit van het FTO.nu platform.


Rol van de redactie

De (hoofd)redactie draagt zorg voor de inhoud van FTO.nu. Zij selecteert en kwalificeert op eigen initiatief informatiebronnen van meer dan 100 medisch/farmaceutische instanties en beroepsverenigingen, de farmaceutische industrie en FTO-materiaal gemaakt door beroepsbeoefenaren. De verantwoordelijkheid voor de keuze van zowel bronnen en artikelen berust volledig bij de redactie.

De inhoud van FTO.nu bestaat voor een belangrijk deel uit artikelen of verwijzingen naar artikelen van derden. De selectie van artikelen en de beslissing artikelen te publiceren worden door de (hoofd)redactie genomen op onafhankelijke basis. Derden hebben geen invloed of zeggenschap op de selectie- en publicatiebeslissingen van de redactie.

De inhoud van de website, zowel keuze van FTO-onderwerpen als artikelkeuze wordt regelmatig onderhouden en geactualiseerd. FTO-onderwerpen zullen worden toegevoegd afhankelijk van de behoefte in de praktijk en nieuwe gekwalificeerde bronnen zullen na review door de redactie in de artikelkeuze worden meegenomen.

Ook de nieuwssectie, de PowerPoint templates (onder het label ArtsenApotheker.nl) en medicatieschema’s komen geheel onafhankelijk tot stand onder volledige regie van de redactie van FTO.nu.

Materialen van de farmaceutische industrie of andere commerciële partijen kunnen opgenomen worden in de artikelbestanden, echter alleen na grondige review van de inhoud door de redactie. De materialen dienen behulpzaam te zijn bij het voorbereiden van een FTO, en dienen te voldoen aan de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de Stichting CGR. Bij publicatie van artikelen/bronnen van commerciële derden zal altijd kenbaar gemaakt worden wie de afzender is, en (indien van toepassing) als financiële sponsor optreedt. De publicatiebeslissing van deze artikelen berust altijd bij de redactie.


Rol van servicepartners

FTO.nu wordt financieel mogelijk gemaakt door een aantal aangesloten servicepartners. Deze servicepartners wordt de gelegenheid geboden om op een of meerdere FTO-onderwerp pagina’s een eigen FTO-service propositie aan te bieden aan de doelgroep.

Hiertoe wordt de servicepartner in de gelegenheid gesteld door het (exclusief) beschikbaar maken van de groene servicebox en bijbehorende servicepagina. Deze servicebox is duidelijk onderscheidend vormgegeven en wordt ook als zodanig benoemd, duidelijk herkenbaar en onderscheidbaar voor de eindgebruiker.

De inhoud van deze groene servicebox en de servicepagina komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van de servicepartner. Hoewel de servicepartner vrij is in de keuze van aan te bieden FTO-materialen en services dient de servicepartner zich te houden aan een aantal randvoorwaarden.

Servicematerialen door de servicepartner op de servicepagina aangeboden dienen te voldoen aan de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de Stichting CGR. In het bijzonder de gedragscodes: Gedragsregels sponsoring, Uitwerking Normen Gunstbetoon, Leidraad Informatie UR-geneesmiddelen en Richtlijnen onderbouwing vergelijkende claims

Het is belangrijk om vast te stellen dat de servicepartner nadrukkelijk geen enkele invloed op of zeggenschap heeft over de inhoud van FTO.nu behoudens de eigen servicepagina. Ook op de selectie van artikelen, inhoud van de PowerPoints of actuele aankondigingen heeft deze partner geen enkele invloed.

Bij het aanvaarden van het servicepartnership wordt van partners gevraagd zich te weerhouden van inhoudelijke bemoeienis van de inhoud en redactionele koers van FTO.nu, en zich te beperken tot invulling van de FTO-servicepagina met inachtneming van de eerdergenoemde richtlijnen.

De redactie van FTO.nu behoudt zich het recht voor inhoud op de servicepagina die niet conform de eerder genoemde richtlijnen is te verwijderen en/of te weigeren.


Slotbepalingen

Dit statuut is opgemaakt op 18 oktober 2010 en treedt voor onbeperkte duur in werking op 15 november 2010.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over de inhoud van dit statuut richt u zich dan tot de (hoofd)redactie van FTO.nu via info@artsenapotheker.nl.